Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Łapanów

28.03.2022 - Mirosław Drożdż

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XL Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Łapanów;

2)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Łapanów na lata 2022-2025;

3)    rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki;

4)    zmiany Uchwały Nr XXXVIII/242/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2022 r.

5)    zmiany Uchwały Nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

6)    zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie;

7)    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024;

8)    w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łapanów za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;

9)    zmiany Uchwały Nr XXXI/207/2021 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łapanów na rok szkolny 2021/2022.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021.

5. Sprawozdanie – Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

7. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

8. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

9. Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce