Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXII Sesji Rady Gminy Łapanów

26.06.2020 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 2 lipca 2020 r., o godz. 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XXII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o podjętych działaniach Sztabu Kryzysowego:

1/ w zakresie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego,

2/ w zakresie usuwania skutków powodzi.

3. Informacja o warunkach przyznawania pomocy gospodarstwom dotkniętym powodzią.

4. Sprawozdania Komisji Rady.

5. Raport o stanie Gminy Łapanów za 2019 r.

1/Debata nad Raportem o stanie Gminy Łapanów za 2019 r. /https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,1775635,raport-o-stanie-gminy-lapanow-za-2019-rok.html/

2/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łapanów wotum zaufania.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu:

1/Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Łapanów na dzień 31 grudnia     2019 r.

2/Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Łapanów na dzień 31 grudnia 2019 r.

3/Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania budżetowego za rok 2019 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu,

4/Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2019 r.

2/ absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów za rok 2019,

3/ zmiany Uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2020 r.,

4/ zmiany Regulaminu programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

5/ przekazania skargi według właściwości.

8. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

9. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

10. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce