Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy Łapanów

22.09.2020 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 24 września 2020 r., o godz. 17:00 w świetlicy Urzędu Gminy Łapanów zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ przedstawienie porządku obrad,

            3/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdania Komisji Rady.

3.Informacja o realizacji planowanych zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy  Łapanów – Przedstawiciel Wód Polskich.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

   1/wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bocheńskim i przejęcia zadania

   obejmującego ”Budowę chodnika prawostronnego szer. 2,00 m wraz z kanalizacją deszczową

   wzdłuż DP Nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w km 13+862,0 – km 13+893,50 oraz budowę

   chodnika  lewostronnego szer. 2,00 m wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż DP nr 1961K

   Łapanów – Kępanów – Komorniki w km 2+738,00 – km 2+383,50, budowę zatoki autobusowej i

   przebudowę zjazdów w miejscowości Grabie.

   2/zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na konsolidację części zadłużenia Gminy Łapanów,

   3/wyrażenia zgody na nabycie (odkup) nieruchomości,

   4/ zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

   5/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

   6/ przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja

   Kopernika w Grabiu,

   7/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łapanów na rok szkolny 2020/2021,

   8/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łapanów,

   9/ zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji

   Jodłownik przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Jodłownik,

   10/ uchylenia uchwały nr XXIV/178/05 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Łapanów,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce