Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Łapanów

24.11.2020 - Mirosław Drożdż

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów zawiadamia, iż w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 16.30 zwołuje XXVI  Zwyczajną Sesję Rady Gminy Łapanów on-line.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

2. Sprawozdania Komisji Rady.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów,

2/określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na terenie gminy Łapanów,

3/obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Łapanów na rok 2021,

4/obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego na terenie Gminy Łapanów na 2021 rok,

5/zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 08 kwietnia 2020 r.,

6/rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy Łapanów.

5. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

6. Zgłoszenie interpelacji i zapytań.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Sołtysów oraz mieszkańców zapraszamy do oglądania transmisji na żywo –  www.lapanow.pl

Zainteresowanych zgłaszaniem wolnych wniosków zapraszamy na salę narad Urzędu Gminy Łapanów.

 

Celina Jacewicz

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce