Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy Łapanów

28.12.2020 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 29 grudnia 2020 r., o godz. 8:30  zwołuję online XXVII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdania Komisji Rady.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmiany Uchwały Nr XXVI/158/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada

2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na terenie gminy Łapanów,

2/ określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej

dla podmiotów prowadzących żłobek na obszarze Gminy Łapanów w roku

kalendarzowym 2021.

3/ zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 08

kwietnia 2020 r.,

4/ zmiany Uchwały Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 08 kwietnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łapanów.

5/ przyjęcia Budżetu Gminy Łapanów na 2021 r.,

6/ przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035,

 

4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

5.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

6.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów zaprasza sołtysów oraz mieszkańców do oglądania transmisji – www.lapanow.pl.

Sołtysi, którzy będą chcieliby zgłosić wolne wnioski proszeni są o przesłanie ich e-mailem przed rozpoczęciem obrad sesji.

Radni proszeni są do zdalnego udziału w sesji oraz o przesłanie wniosków i interpelacji e-mailem przed rozpoczęciem obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

(-) mgr Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce