Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Gminy Łapanów

22.02.2021 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 25 lutego 2021 r., o godz. 16:00  w Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Łapanów na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki,

2/ pozostawienie petycji bez rozpatrzenia,

3/ rozpatrzenia petycji,

4/ rozpatrzenia petycji,

5/ planu pracy Rady Gminy Łapanów,

6/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2021 roku,

7/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.

8/ w sprawie zasięgnięcia opinii Rady Powiatu Bocheńskiego w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Łapanów do kategorii dróg gminnych,

9/ zmiany Uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2021 r.,

10/ zmiany do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej,

4.Zapoznanie się ze sprawozdaniami:

1/ Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania ośrodka nad zalewem,

2/ Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów,

3/ Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej,

4/ Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

5/ Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r. oraz informacja o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,

5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

7.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

mgr Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce