Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy Łapanów

19.11.2021 - Mirosław Drożdż

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż
w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;

2)    Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapanów;

4)    w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;

5)    pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6)    zmiany statutów sołectw;

7)    określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na terenie Gminy Łapanów;

8)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łapanów;

9)    zmiany Uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2021 r;

10)  zmiany Uchwały Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;

11)  zamiaru przekazania do prowadzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego;

12)  obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Łapanów na rok 2022;

13) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Łapanów na 2022 rok;

14)  zmiany Uchwały Nr XII/80/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego zabezpieczenia zaciągniętych kredytów bankowych.

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych według stanu na dzień 31.12.2020 r.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

mgr Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce