Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 13 grudnia 2018 r.

07.12.2018 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 13 grudnia 2018 r., o godz. 9:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję III Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji:
1/ stwierdzenie prawomocności obrad,
2/ przedstawienie porządku obrad,
3/ przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/zmiany do budżetu Gminy na 2018 r.
2/ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
3/określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
4/podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
5/ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc gminy Łapanów w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 –2023,
6/nadania imienia Szkole Podstawowej w Zbydniowie,
7/zmiany uchwały nr XLIII/251/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

6. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie (dotyczy interpelacji złożonych na poprzedniej sesji).

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce