Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

06.07.2020 - Mirosław Drożdż

Przypomina się, że w dniu 13 lipca br. upływa termin do zgłaszania informacji
o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Informacja o wydłużeniu terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR została opublikowana w Komunikacie nr 12 w dniu 1 kwietnia 2020 r. na stronie – https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-12-dotyczacy-wydluzenia-terminu-zglaszaniado-
crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-spolek-ktore-zostaly-wpisane-dokrajowego-rejestru-sadowego-przed-13-pazdziernika-2019-r .
Wydłużenie terminu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR nie dotyczy spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r., które obowiązane są zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do zgłaszania informacji do CRBR o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
obowiązane są:
 spółki jawne;
 spółki komandytowe;
 spółki komandytowo-akcyjne;
 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 623);
 od 1 marca 2021 r. proste spółki akcyjne.
Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie przez system teleinformatyczny CRBR za pośrednictwem dedykowanej strony – https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
Informacje dotyczące składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych znajdą Państwo na stronie:
 Ministerstwa Finansów – https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestrbeneficjentow-rzeczywistych
 portalu podatki.gov.pl – https:// www.podatki.gov.pl/crbr/
 portalu biznes.gov.pl – https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chcezalozyc-spolke-z-o-o/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-dla-osobkontrolujacych-spolki-handlowe#5

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce