Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zwiadomienie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy

21.06.2021 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 24 czerwca 2021 r., o godz. 17:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdania Komisji Rady.

3.Raport o stanie Gminy Łapanów za 2020 r.

1/Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Łapanów za 2020 r.

2/Debata nad Raportem o stanie Gminy Łapanów za 2020 r.

3/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łapanów wotum zaufania (projekt nr 1)

4.Sprawozdanie z wykonania budżetu:

1/Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Łapanów na dzień 31 grudnia 2020 r.

2/ Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.

3/Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Łapanów na dzień 31 grudnia 2020 r.

4/Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania budżetowego za rok 2020 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu,

5/Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

5.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łapanów za 2020 r. (projekt nr 2),

2/ absolutorium dla Wójta Gminy Łapanów za rok 2020 (projekt nr 3),

3/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na konsolidację części zadłużenia Gminy Łapanów (projekt nr 6),

4/ zmiany Uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2021 r. (projekt nr 4),

5/ zmiany Uchwały Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów (projekt nr 5),

6/ zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (projekt nr 7)

7/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  gruntowej (projekt nr 8),

8/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bocheńskim i przyjęcia zadania obejmującego „Budowę chodnika prawostronnego wzdłuż drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów oraz chodnika lewostronnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1961K Łapanów-Kępanów-Komorniki w miejscowości Grabie -etap II” (projekt 9),

9/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łapanów na rok szkolny 2021/2022 (projekt 10).

6.Ocena zasobów Pomocy Społecznej.

7.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

9.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

(-) mgr Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce