Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent

15.11.2021 - Mirosław Drożdż

Wójt Gminy Łapanów na podstawie art.11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz .U. z 2019 r.  poz.1282  z poźn. zm.) ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów 1/1 etatu

I. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe (drogownictwo, budownictwo, administracja, zarządzanie),

2. znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami,

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.  minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie drogownictwa lub  budownictwa, (świadectwa pracy, zaświadczenia)

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

7. nieposzlakowana opinia,

8. prawo jazdy kat. B.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

1. znajomość aktów prawnych dotyczących przepisów ustawy   o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania  administracyjnego,  ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż.

2. obsługa komputera,

3. odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, kultura osobista,

4. dyspozycyjność,

1. Znajomość przepisów prawa materialnego, regulujących zakres tematyczny stanowiska, a w szczególności:

– ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami dotyczącymi budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych, mostów i placów oraz organizacji ruchu;

2. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów drogowych oraz przeciwdziałanie ich niszczeniu;

3. Sporządzanie wniosków  o dofinansowanie drogowych inwestycji gminnych, pozyskiwanie i wdrażanie funduszy zewnętrznych;

4. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ dotyczących zakresu robót związanych z utrzymaniem dróg w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej;

5. Bieżący nadzór nad gminnymi inwestycjami drogowymi;

6. Sprawdzanie zgodności realizacji inwestycji z umowami, weryfikacja faktur i rachunków;

7. Uczestniczenie w komisjach odbiorów okresowych oraz komisjach na zakończenie ustalonego okresu rękojmi i gwarancji;

8. Dokonywanie kontroli usuwania przez Wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbiorów robót i w okresie gwarancji;

9. Bieżąca aktualizacja sieci przystanków oraz nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na Przystankach;

10. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych;

11. Kontrola prawidłowego prowadzenia i utrzymania parkingów gminnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy;

12. Współpraca z Radami Sołeckimi w sprawach realizacji inwestycji  planowanych do wykonania ze środków sołectw;

13. Współpraca z Gminnym Zakładem Komunalnych w zakresie prac zleconych do wykonania z Referatu  Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

IV.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łapanów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

V. Warunki pracy na stanowisku pracy

Praca biurowa i w terenie w wymiarze 1/1 etatu. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Łapanów.  Wewnątrz budynku brak wind. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.

VI.  Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.  życiorys (CV),

2. list motywacyjny- uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

3. kserokopie świadectw, dyplomów  potwierdzających wykształcenie,

4. kserokopie zaświadczeń potwierdzających  znajomość wymaganych  przepisów,

5.oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że ma pełną zdolność do czynności  prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9. podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

10.dokument aplikacyjny CV powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji przez Wójta Gminy Łapanów 32-740 Łapanów 34, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.),

 

VII. Wymagane dokumenty należy składać do Urzędu Gminy  Łapanów za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy  32-740 Łapanów 34 z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – REFERENT w Referacie Infrastruktury i Ochrony  Środowiska Urzędu Gminy Łapanów
– w terminie do dnia 26 listopada 2021 r.

Informacji na temat konkursu udziela  Sekretarz Gminy – tel.14/6848531

Informacje dodatkowe
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
Z wytypowanymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, w BIP  i na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Łapanów .
Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce