Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszenie o naborze – główny księgowy w GZK

24.08.2020 - Mirosław Drożdż

KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO – KOBYLEC64A

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

W GMINNYM ZAKŁADZIE KOMUNALNYM – KOBYLEC 64A

Główny Księgowy

(nazwa stanowiska pracy)

 

1.     Wymagania niezbędne:

a) posiada obywatelstwo polskie

b) posiada zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

d)nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e) cieszy się nieposzlakowaną opinią

f)co najmniej 6-ścio letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej

Wymagania kwalifikacyjne: spełnia jeden z poniższych warunków:

g)ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie. Ekonomiczne studia podyplomowe i posiadany co najmniej 3-letni staż praktyki w księgowości,

h)ukończona średnia policealna szkoła ekonomiczna i posiadany co najmniej 6-letni staż praktyki w księgowości

 

2.     Wymagania dodatkowe:

a)dobra organizacja pracy

b)konsekwencja w realizowaniu zadań i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

c)terminowość, rzetelność, sumienność, punktualność, wytrwałość, umiejętność pracy w zespole i umiejętność korzystania z przepisów prawa, komunikatywność,

d)znajomość księgowości budżetowej,

e)znajomość program ów finansowo- księgowych jednostek budżetowych,

f)znajomość przepisów z zakresu: ustawy finanse publiczne, ustawy o rachunkowości, ustawa prawo o zamówieniach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku  Vat od towarów i usług, podatku PIT, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

g) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków  z uwzględnieniem przygotowania opracowania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenia rachunkowości – GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4) stworzenie warunków najefektywniejszego wykonywania funkcji ewidencyjnych przez uzyskiwanie danych: wysokiej jakości, terminowo, według wymagań kierownictwa GZK

5)zgodnie z ustawą o rachunkowości: przyjęcie zasad polityki rachunkowości,

6) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

7) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

8) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

9) sporządzanie sprawozdań finansowych,

10) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,

11) współpraca ze Skarbnikiem Gminy

12) informowanie na bieżąco Kierownika GZK  o wszelkich problemach wynikających w trakcie wykonywania zadań służbowych i realizacji planu finansowego GZK

13) współpraca z jednostkami budżetowymi Urzędu Gminy Łapanów

14) reprezentowanie GZK przed organami kontrolnymi w sprawach finansowych

 

4.     Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae ( CV)

3) kserokopie świadectw pracy

4) uwierzytelnione kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

6) referencje pisemne, opinie z poprzednich miejsc pracy ( jeżeli kandydat takie posiada)

7) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz z pełni korzysta z praw publicznych,

9) dokument aplikacyjny CV powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji przez Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego Kobylec 64A, 32-740 Łapanów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r, poz.1000 z późn. zm.).

5.     Miejsce pracy, warunki pracy i wymiar czasu pracy.

Praca w budynku Gminnego Zakładu Komunalnego – Kobylec 64A – biuro na parterze.

Praca biurowa, siedząca wymagająca sprawności obu rąk.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze – 1 pełny etat.

 

6.     W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie pełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

7.     Miejsce i termin złożenia dokumentów

1)      Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego – Kobylec 64 A lub pocztą na adres:

Gminny Zakład Komunalny – Kobylec 64A, 32-740 Łapanów z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy  Gminny  Zakład Komunalny w Kobylcu ‘’ w terminie do dnia 04 września 2020 r .

2)      Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Zakładu Komunalnego po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane,

3)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłoczne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej./zakładka bip /

 

Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce