Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY Łapanów dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

21.04.2017 - Agnieszka Wojcieszek
Unijne

Wójt Gminy Łapanów zaprasza mieszkańców Gminy Łapanów do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 kwietnia 2017r. do dnia 21 maja 2017 r. / 30 dni /
W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Łapanów

 • Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.
 • Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.
 • Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 21 maja 2017 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łapanowie pod adresem http://bip.malopolska.pl/uglapanow/Article/id,240555.html
 2. na stronie internetowej URZĘDU GMINY w Łapanowie pod adresem www.lapanow.pl;
 3. w siedzibie URZĘDU GMINY w Łapanowie, pokój nr 14

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów / zebrania z mieszkańcami, umożliwiającymi omówienie i ocenę projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu,
  zbierania uwag ustnych (pokój nr 14 Urzędu Gminy w Łapanowie) w godz. pracy Urzędu.
  Spotkanie odbędzie się w Sali narad w Urzędzie Gminy w Łapanowie w dniu 04 maja 2017 r. o godz. 14.00
 2. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zrządzenia nr 133/2017, w terminie do dnia 21 maja 2017 r. i złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu Gminy w Łapanowie, pokój nr 5 lub przesłanie drogą meilową na adres: ug@lapanow.pl lub na adres URZĄD GMINY w Łapanowie, 32-740 Łapanów 34 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zarządzenie Nr 133/2017

Formularz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce