Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Informacja dla mieszkańców w sprawie odpadów komunalnych

30.12.2021 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów informuje, że w związku ze znacznym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych opłaty ponoszone przez mieszkańców gminy są niewystarczające na pokrycie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami i dlatego Rada Gminy podjęła w dniu 15 grudnia 2021 r. uchwałę Nr XXXVI/235/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z ww. uchwałą od 1 stycznia 2022 r. opłaty wynosić będą:

– 30,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, na której brak jest kompostownika,
– 25,00 zł od osoby, gdy na nieruchomości kompostowane są bioodpady,
– 66,00 zł od osoby, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. (W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując stawkę opłaty podwyższonej.)

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował posiadanie kompostownika

1) nie posiada kompostownika przydomowego,
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

– wójt, stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy płatności:

I kwartał    do 20 marca
II kwartał   do 20 czerwca
III kwartał  do 20 września
IV kwartał  do 15 listopada

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w deklaracji. Wraz z zawiadomieniem właściciele nieruchomości otrzymają kody kreskowe na worki. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Wzrost kosztów spowodowany jest wzrostem ceny za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych a także wzrostem ilości produkowanych odpadów przez mieszkańców.

Informacje dotyczące kodowania worków na odpady:
– od 1.04.2022 r. na terenie Gminy Łapanów zostanie wprowadzony obowiązek przyklejania kodów kreskowych na worki z odpadami identyfikujące daną nieruchomość;
– worki i pojemniki należy okleić w widocznym miejscu odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do danego rodzaju odpadów;
– worki bez naklejonych kodów kreskowych nie będą odbierane;
– w przypadku posiadania kubła/pojemnika na odpady zmieszane naklejki z kodem wielokrotnego użytku można dostać, po wcześniejszym zgłoszeniu w UG Łapanów;

Odbiór elektroodpadów i opon: W związku z aktami wandalizmu, rozrzucania części od telewizorów itp. a także podrzucania opon pod nieruchomości przez osoby postronne, zbiórka elektroodpadów i opon w 2022 roku odbędzie się: 31 marca 2022 r. oraz 29 września 2022 r. w godzinach 7:00-18:00 na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu – Kobylec 64. Odpady te nie będą odbierane podczas zbiórki gabarytów sprzed posesji

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK

Od 1.01.2022 roku w zamian za uiszczoną przez Właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PSZOK nieodpłatnie przyjmuje:

Bez limitu: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metale, bioodpady, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, odpady niebezpieczne,

Z limitami: 4 opony (samochody osobowe, motocykle, rowery) z nieruchomości w ciągu roku i 200 kg odpadów remontowo – budowlanych z nieruchomości na rok,

PSZOK znajduje się w siedzibie firmy EKOMBUD przy ul. Krzyżanowickiej 68 w Bochni, kontakt: tel. 600 600 541, e-mail odpady@ekombud.pl Godziny otwarcia: 9:00-13:00 pn/wt/śr.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce