Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Kontakt

Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie

Aktualne numery telefonów centrali Urzędu Gminy
14 685 39 01
14 613 40 57
14 684 85 27
14 684 85 16

Fax: 14 685 39 00
e–mail: ug@lapanow.pl
www.lapanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:
/9453dupfki/skrytka

Wójt gminy – 14 685 39 01, tel. kom. 601 193 700
Sekretarz gminy – 14 684 85 31,
Rolnictwo – 14 684 85 12 lub 32
Księgowość – 14 684 85 29 lub 39
Budownictwo –  14 684 85 25
USC – 14 684 85 22
Oświata – 14 684 85 15 lub 35
GOPS – 14 684 85 10 lub 27

ADMINISTRATOR STRONY :

W razie jakichkolwiek uwag prosimy
skorzystać z formularza kontaktowego

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Łapanów w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, w celu wysłania zapytania do urzędu i otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie za pomocą e-mail.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łapanów z siedzibą 32-740 Łapanów 34, e-mail: ug@lapanow.pl, tel. 14 613-40-57
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wysłania zapytania do urzędu i otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie za pomocą e-mail, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Łapanów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Łapanów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: – wglądu, dostępu do treści danych, ich sprostowania, – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa, – przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie złożenia stosownego pisma do administratora danych osobowych,
7. Podanie danych jest dobrowolne w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Łapanów z siedzibą: 32-740 Łapanów 34 to: e-mail: iod@lapanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
Powrót