Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Odbudowa mostu na rzece Stradomka w miejscowości Kamyk – etap I z dofinansowaniem w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

17.07.2018 - Grzegorz Statek

Tragiczna w skutkach powódź w 2010 roku spowodowała ogromne straty m.in. w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Łapanów. Powołana przez Wojewodę Małopolskiego Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szkód potwierdziła te fakty również w przypadku mostu na rzece Stradomka w ciągu drogi gminnej nr K580178 Kamyk – za rzekę w miejscowości Kamyk.

Po powodzi opracowano ekspertyzę stanu technicznego tego obiektu w zaleceniach, której zapisano o konieczności niezwłocznego przeprowadzenia remontu dla zabezpieczenia tego obiektu ze wskazaniem, że należałoby w dalszej perspektywie wykonać odbudowę mostu albowiem remont jest ekonomicznie nieopłacalny a przede wszystkim nie daje gwarancji bezpieczeństwa dla mostu w czasie ewentualnych kolejnych powodzi.

Nie usunięto jeszcze skutków tej powodzi a mająca miejsce kolejna powódź w 2014 roku doprowadziła do pogłębienia nie usuniętych szkód w tym obiekcie w sposób zagrażający bezpieczeństwu użytkowników i istnieniu tego obiektu inżynierskiego.

Pomimo realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa mostu i dużego prawdopodobieństwa „odcięcia od świata” części mieszkańców Kamyka do końca 2014 roku nie przystąpiono do jego odbudowy.  Obecne władze Gminy Łapanów na początku swojej kadencji dostrzegając zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników  zleciły początkiem  2015 roku opracowanie projektu budowlanego „przebudowy” mostu na nowy obiekt. Pozwolenie na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu otrzymano końcem 2016 roku.

Czynione końcem 2016 roku i w 2017 roku starania o środki zewnętrzne na jego odbudowę przyniosły w m-cu wrześniu 2017 roku jedynie skutek w postaci propozycji udzielenia promesy na dofinansowanie budowy mostu jednakże z jego wykonaniem i rozliczeniem zadania do końca 2017 roku co ze względów wymagań czasookresu realizacji budowy było niemożliwe.

W międzyczasie w m-cu lipcu 2017 roku po kolejnej ekspertyzie stanu technicznego tego obiektu stwierdzającego wręcz jego katastrofalny stan techniczny i bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego zamknięto most dla ruchu kołowego z pozostawieniem tylko możliwości ruchu pieszego.

Podejmowane dalej w 2017 roku i początkiem 2018 działania władz Gminy zaowocowały przekazaniem w m-cu kwietniu br. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przy udziale Wojewody Małopolskiego Wójtowi Gminy Panu Robertowi Roj promesy na dofinansowanie odbudowy mostu w miejscowości Kamyk.

Dysponując środkami na realizację tego przedsięwzięcia ogłoszono początkiem maja br. przetarg nieograniczony. Ze względu na przedstawioną ofertę znacznie przekraczającą wysokość będących w dyspozycji Gminy środków finansowych przetarg został unieważniony. Ogłoszono drugi przetarg z terminem otwarcia ofert 12 czerwca br. Po ogłoszeniu przetargu do Urzędu Gminy kierowane były zapytania od potencjonalnych Wykonawców o możliwość przedłużenia wykonania zadania do czerwca 2019 roku ze względu na konieczny czas realizacji zadania warunkowany m.in. wymaganą technologią wykonania i oczekiwaniem na wykonanie konstrukcji stalowej mostu. Odpowiedzi w tym zakresie były negatywne, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami zakończenie zadania przy udziale środków z MSWiA i jego rozliczenie musiałoby zostać dokonane do końca 2018 roku. Ponadto złożona jedyna oferta w tym przetargu, choć „mniejsza” niż w pierwszym,  również cenowo znacząco przekraczała możliwości finansowe Gminy.  To spowodowało unieważnienia drugiego przetargu.

Władze Gminy mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom części wsi Kamyk, w szerokim tego słowa znaczeniu, przyjęły za priorytet podjęcie z pełną determinacją doprowadzenia do rozpoczęcia jeszcze w tym roku odbudowy mostu, mimo licznych niesprzyjających temu okoliczności.

Wystąpiono zaraz po unieważnieniu drugiego przetargu do Wojewody Małopolskiego                          o rekomendację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku Gminy Łapanów:             – o wyrażenie zgody na wykonanie tego przedsięwzięcia w dwóch etapach tj. I Etap: rozbiórka istniejącego mostu i budowa przyczółków nowego mostu w 2018 roku,  II Etap: budowa ustroju niosącego wraz infrastrukturą drogową do realizacji w 2019 roku,

– o zmianę otrzymanej promesy na pozwalającą zrealizować I Etap odbudowy mostu w 2018 roku.

Dzięki Panu Wojewodzie i dużemu zaangażowaniu kierownictwa Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pozyskano z MSWiA nową promesę z dnia 12 lipca br. na zadanie pn. „Odbudowa mostu na rzece Stradomka w m. Kamyk w ciągu drogi gminnej nr K580178 Kamyk – za rzekę w km 0+050 drogi – Etap I”.

W dniu dzisiejszym tj. 17 lipca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania jako I Etapu rozpoczynającego odbudowę tak istotnej dla mieszkańców Kamyka przeprawy przez rzekę Stradomka  – z pełnym przekonaniem jego wykonania w tym roku.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce