Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu SEAT INCA 1.9 SDI

05.05.2021 - Mirosław Drożdż

Wójt Gminy Łapanów ogłasza sprzedaż w trybie przetargu publicznego

1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:

Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34

2.Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu  21.05. 2021 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Łapanów, pok. nr 18 , 32-740 Łapanów 34.

3.  Przedmiot przetargu publicznego:

Samochód z zabudową chłodniczą

Marka i typ : SEAT  INCA 1.9 SDI

Ilość – 1 szt

Nr rejestracyjny: KBC 40XJ

Rok produkcji: 2002

Samochód użytkowany  przez Urząd Gminy Łapanów

Stan drogomierza : 343 154 km

Silnik –  zapłon samoczynny

Napęd : 4×2 , skrzynia biegów manualna

Moc silnika:  64 KM

Dane uzupełniające:

Aktualne badanie techniczne.

Cena wywoławcza pojazdu:

–  6150,00 zł , słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych brutto (w tym 23% VAT).

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Samochód można oglądać przy Urzędzie Gminy Łapanów,  od dnia ogłoszenia o sprzedaży  – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Osobą uprawnioną do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży jest:

– Pan Zbigniew Hejmo – pracownik Urzędu Gminy Łapanów,  tel. 665 607 056

5. Warunki przystąpienia do przetargu.

1) Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. :

– wadium  na samochód SEAT  INCA 1.9 SDI wynosi : 615,00 zł słownie: sześćset piętnaście złotych  00/100, które należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Łapanów,
32-740 Łapanów34, nazwa banku : Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie  Oddział w Łapanowie  nr rachunku : 14 8591 0007 0120 0000 0026 0001 najpóźniej do dnia  19.05.2021 r. ( liczy się data wpływu wadium na rachunek Urzędu Gminy Łapanów). Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

2) Złożenie pisemnej podpisanej oferty, która będzie zawierać:

– Imię , nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę Oferenta

– oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

– oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.

– dane kontaktowe : nr telefonu / adres e-mail

6. Termin i miejsce złożenia ofert:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać do  Urzędu Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów34, dziennik podawczy, pok. nr 5  do dnia 21.05.2021 r. do godz. 11.00 z dopiskiem na kopercie ; „ Oferta na zakup samochodu SEAT  INCA, nie otwierać przed godz. 12.00 dnia 21.05.2021 r.”

7. Złożenie co najmniej jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Informacje dodatkowe

Wpłata wadium oznacza przyjęcie i akceptację warunków udziału w przetargu opisanych w niniejszym ogłoszeniu.

Sprzedający wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku gdy co najmniej dwóch  Oferentów zaoferuje tę samą cenę, Sprzedający postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.

Sprzedający  zawrze z Nabywcą umowę kupna- sprzedaży na piśmie w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym w umowie , nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zapłaty dokonuje się przelewem na rachunek wskazany w umowie sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.

Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie do 7 dni  odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez  Nabywcę, zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi,  w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg publiczny uchyli się od  zawarcia umowy sprzedaży.

W sprawach przedmiotu przetargu można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy

Łapanów – Wiesław Węglarz,  tel. 14 684 85 23.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce