Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

01.06.2021 - Jarosław Nowojowski

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 07 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów podmiotami realizującymi  w/w zadania  są m.in. organy gminy.

Są  to zadanie zlecone finansowane w całości z Budżetu Państwa.

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna mieszkańcom gminy Łapanów zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie wypłaca następujące rodzaje świadczeń rodzinnych:

1.      ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Z TYTUŁU:

urodzenia dziecka,
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka,
wielodzietności,
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
2.      ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

3.      ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

4.      SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

5.      ZASIŁEK DLA OPIEKUNA – PRZYZNANE BEZTERMINOWO

6.      JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

7.      ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

8.      JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM”

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY to pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji;

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA– przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

KOMUNIKATY:

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Od dnia 1 lipca wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej można składać przez Internet za pomocą portalu emp@tia oraz za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Od dnia 1 sierpnia rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy w formie papierowej.

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, można pobrać ze strony MRPiPS oraz siedzibie OPS i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łapanowie, 32-740 Łapanów 36 w godz. 7.30 – 15.30.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce