Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

30.04.2021 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 6 maja  2021 r., o godz. 16:00  w Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmiany uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w

prawie Budżetu Gminy Łapanów na 2021 r.,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

3/ pozostawienie petycji bez rozpatrzenia,

4/ pozostawienie petycji bez rozpatrzenia,

5/ wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Łapanów,

6/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach

wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,

7/ powołania Klubu Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Łapanowie,

8/ zmiany Uchwały Nr XXI/136/2020 RG Łapanów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie

wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapanów,

9/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy

Łapanów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie

Boczów, Cichawka, Sobolów, oraz Zbydniów gmina Łapanów,

10/ przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łapanów na lata 2020 -2023 z

uwzględnieniem perspektywy do 2027 r.”,

11/ przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla Gminy Łapanów na lata 2020-2023 z perspektywą do 2035 roku”,

12/ wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Łapanów na

okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej  za rok 2020.

5.Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, ochrony p. pożarowej i p. powodziowej.

6.Informacja na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji oświatowej.

7.Sprawozdanie – Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.

8.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

9.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

10.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
Celina Jacewicz

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów zaprasza sołtysów do oglądania transmisji – www.lapanow.pl. Sołtysi, którzy będą chcieli zgłosić wolne wnioski proszeni są o przesłanie ich e-mailem przed rozpoczęciem obrad sesji.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce