Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnej LII Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 9 stycznia 2023 r.

05.01.2023 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 9 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:15 zwołuję online Nadzwyczajną LII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Sesji:

1)     stwierdzenie prawomocności obrad,

2)     przedstawienie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie:

1)     zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie poprzez przeniesienie jej siedziby;

2)     zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łapanów;

3)     zmieniającej uchwałę dotyczącą szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

4)     zmieniającej uchwałę dotyczącą określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

3.      Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
Celina Jacewicz

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce