Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.

10.06.2019 - Grzegorz Statek

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie zwrócił się do Rady Gminy w Łapanowie z prośbą o dokonanie wyboru ławników:

·      Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni; 1 osoba

·      Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 1 osoba.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

·      Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

·      Jest nieskazitelnego charakteru;

·      Ukończył 30 lat;

·      Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

·      Nie przekroczył 70 lat;

·      Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

·      Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

·      Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

·      Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

·      Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

·      Adwokaci i aplikanci adwokaccy;

·      Radcy prawni i aplikanci radcowscy;

·      Duchowni;

·      Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

·      Funkcjonariusze Służby Więziennej;

·      Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ:

·      Prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);

·      Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;

·      Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale
na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Kartę zgłoszenia (wraz ze wzorami załączników) można uzyskać w:

·       w Urzędzie Gminy Łapanów, pok. nr 17 (Biuro Rady Gminy)

·  lub ze strony internetowej www.lapanow.pl i https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,1618842,nabor-kandydatow-na-lawnikow-sadowych-na-kadencje-2020-2023.html

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

·      Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

·      Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

·      Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

·      Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

·      Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

·      Listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osoba, której nazwisko zostanie umieszczone jako pierwsze na liście, będzie osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika);

W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

·      Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (można go znaleźć i pobrać bezpłatnie w wyszukiwarce KRS zamieszczonej na stronie ems.ms.gov.pl albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są: do 30 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Łapanów pok. nr 17 ( Biuro Rady Gminy ). Informacje związane z wyborem ławników udzielane są pod nr tel. 14  684 85 31,  14  684 85 30 Decyduje data wpływu do urzędu.

OPŁATY:

·      Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa ( 162 § 7 usp). Uwaga! W punkcie 11 Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy powołać się na wskazany wyżej artykuł. Do Zapytania należy również załączyć zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika potwierdzające fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 usp);

·      Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;

·      Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państw.

Do pobrania:

·

Karta_zgłoszenie_kandydatów_na_ławników

Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik.

·

Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik.

·

Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik.

·

Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata

Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik.

·

Informacja dotycząca zdjęć i ich wzoru

Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik.

·

Wzór listy osób popierających kandydata

Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce