Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Budowa sieci kanalizacyjnej w Boczowie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W dniu 4 maja 2009 r. Gmina Łapanów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Boczów, Gmina Łapanów„.

Inwestycja realizowana jest przez Gminę Łapanów przy dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 7.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Realizacja planowana jest w latach 2009-2011.

W dniu 08 czerwca 2010 r. Gmina Łapanów podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego aneks do umowy w celu przyspieszenia realizacji zadania na rok 2010. Konieczność przyspieszenia podyktowana była faktem, iż wykonawca po konsultacjach ze zleceniodawcą (Gminą Łapanów) zawnioskował i zobowiązał się do zakończenia prac w terminie wcześniejszym do 30 września 2010 r.

Z końcem września 2010 r. zakończyły się prace związane z budową kanalizacji w Boczowie. 04 maja 2009 roku gmina Łapanów podpisała umowę o dofinansowaniu projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Boczów, Gmina Łapanów” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach projektu wybudowano sieć kanalizacyjną o długości prawie 7400 mb oraz 3 przepompownie, wykonano przyłącza kanalizacyjne o długości ponad 1100 mb, do których podłączonych zostało 60 gospodarstw domowych. Sieć kanalizacyjna została włączona do istniejącej sieci w Łapanowie. Ścieki zostają odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Kobylcu.
Całkowity koszt projektu wyniósł 1 576 021,11 zł. Wkład własny gminy Łapanów w to przedsięwzięcie wyniósł 483 680,88 zł. Koszty związane z przyłączami kanalizacyjnymi ponieśli we własnym zakresie mieszkańcy wsi.

Powrót