Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Tarnawa

Zarys historii wsi Tarnawa

Według Władysława Lubasia nazwa wsi wywodzi się od tarnu (Pru­mus Sylvestris) lub tarniny, ciernistego krzewu z rodziny śliw, rosnącego na brzegach lasów, mającego cierpkie okrągłe owoce. Roślina ta praw­dopodobnie dawniej w dużej ilości występowała na tych terenach.
Po raz pierwszy w źródłach owa miejscowość występuje w wielo­krotnie już wspominanym rejestrze świętopietrza z lat 1325-1327 i jest zapisana jako Tarnova. W najstarszych dokumentach wieś tę wymieniano w powiecie szczyrzyckim.

W latach 1470-80, w czasach Jana Długosza, dziedziczyli ją Miko­łaj Skarbek i Czyemyesz herbu Drużyna. We wsi tej z czterech ła­nów kmiecych, dwóch karczem i dwóch zagród z rolą pobierała dziesięcinę wartości 5 grzywien prebenda bosutowska przy katedrze kra­kowskiej. Obszar szlachecki oddawał dziesięcinę proboszczowi w Tarnawie. Wieś Tarnawa, która w średniowieczu była jednocześnie parafią jednowioskową, to osada utopiona w malownicze pagórki, między którymi kilka wieków temu kupcy prowadzili swoje wozy do odległego Krakowa.

Pośród malowniczych wzgórz porośniętych głównie lasami mie­szanymi wiją się dwie rzeki. Jedna płynąca od strony Zbydniowa zwana Pluskawką (Przeginią), a druga, bardziej rwąca i niebezpieczna w cza­sie roztopów wiosennych, czy opadów letnich, płynąca od strony Słupi i mająca swe źródła aż w Wilkowisku, Tarnawka. Obie rzeki łączą się i zasilają rzekę Stradomkę, wpadającą do Raby.

Dawnymi czasy właścicielami tych ziem byli Lubomirscy. Jednym z nich był jedyny syn Jakuba Lubomirskiego Joachim. Jako zaufany dworzanin Zygmunta Starego pełnił misje dyplomatyczne, później ­na dworze litewskim Zygmunta Augusta był stronnikiem monarchy w czasie jego konfliktu z matką, królową Boną, w sprawie uznania mał­żeństwa z Barbarą Radziwiłłówną. Za lojalność otrzymał w nagrodę starostwo jasielskie oraz stały dochód z żup krakowskich.

W roku 1581 właścicielem wsi był Mikołaj Lubomir­ski. Wieś posiadała ogromną, porównując sąsiednie osady, liczbę ła­nów kmiecych – 7 %. Oprócz kmieci żyło tam również 7 zagrodni­ków z rolą, 18 zagrodników bez roli, 2 komorników z bydłem, 4 bez bydła. Do tego należy dodać 3 rzemieślników, co daje nam obraz wsi bogatej. Pół wieku później właścicielem wsi był Krzysztof Lubomir­ski, Wieś musiała mieć dużo łanów kmiecych i innej ziemi uprawnej, ponieważ płaciła wysoki pobór.

Za czasów króla Jana III Sobieskiego wieś należała do klucza wi­śnickiego, którego właścicielem był Stanisław Herakliusz Lubomirski. Przez okres jednego wojennego wieku wieś nieco zbiedniała, ponie­waż posiadała 4 % łana kmiecego o oprócz tego zamieszkiwało ją 7 zagrodników z rolą, 18 bez roli, 3 komorników z bydłem, 4 bez bydła oraz młyn. Mimo spadku liczby łanów kmiecych, Tarnawa ciągle była najbogatszą wsią na naszych terenach.

Powrót
Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce